Policy & Verksamhetsstyrning


Affärsidé
Företagets affärside är att, med hög kvalitet, installera och serva VVS - anläggningar enligt varje kunds specifika behov.

Vision
Vi skall ha nöjda kunder som återkommer i långsiktiga samarbeten.
Genom goda kundrelationer, hög kompetens och kvalitet skall det vara kundens önskemål att vi medverkar från idé till färdigt projekt.

Kvalitetspolicy
Vi skall utföra våra arbetsuppgifter på ett sådant sätt att varje kund blir nöjd och vi får förtroende att utföra nästa jobb. Detta uppnår vi genom att:

* anstränga oss för att skapa goda relationer
* alltid uppträda ansvarsfullt, sakligt och vänligt
* alltid informera och vara lyhörda för synpunkter
* hålla vad vi lovat och återkomma snabbt
* hålla ordning och reda
* kontinuerligt utbilda och utveckla personalen
* göra systematiska uppföljningar för ständiga förbättringar

Miljöpolicy

Vi skall i all vår verksamhet undvika spriding av giftiga eller naturfrämmande produkter samt verka för resurshushållning och slutna kretslopp genom att:

* integrera miljöfrågor i vårt verksamhetssystem.
* minimera förbrukning, återanvända och källsortera material.
* endast köpa varudeklarerat material och i första hand miljömässigt beprövade produkter.
* miljömässigt bättre material skall väljas då funktionsmässig likvärdighet finns.
 
Arbetsmiljöpolicy

Vi skall i all vår verksamhet sträva efter att uppnå en god arbetsmiljö genom att:

* alltid använda erforderlig skyddsutrustning och hjälpmedel.
* bedriva förebyggande hälsovård och hälsokontroll.
* vid skada påbörja rehabilitering inom 30 dagars sjukskrivning.
* kontinuerligt följa upp sjukfrånvaron
* integrera arbetsmiljöfrågor i vårt verksamhetssystem.